Lỗi giảm giá module Shops Nukeviet 4 khi dùng ngôn ngữ thứ hai

Lỗi giảm giá module Shops Nukeviet 4 khi dùng ngôn ngữ thứ hai

 07:06 29/08/2018

Khi cấu hình chức năng giảm giá trong shops, cụ thể đối với số lượng sản phẩm từ 1 đến a thì discount 5% (hoặc 10,000 VND chẳng hạn) sẽ xuất hiện ỗi hiển thị ra ngoài site, đối với ngôn ngữ mặc định đang dùng thì đúng, nhưng đối với ngôn ngữ thứ 2 thì giá sau khi giảm hiển thị sai, hoặc bị âm.