Tải giỏ hàng nhiều vị trí cho module shops Nukeviet

Tải giỏ hàng nhiều vị trí cho module shops Nukeviet

 08:32 29/08/2018

Hiện tại, block giỏ hàng của module Nukeviet chỉ có thể load 1 lần và chỉ tại 1 vị trí, nếu bạn cài thêm 1 vị trí khác sẽ bị lỗi. Nguyên nhân là do giỏ hàng load funcs loadcart, với Nukeviet, bạn chỉ có thể load 1 function duy nhất tại 1 thời điểm, nếu kiểm tra thấy đã load funs rồi sẽ bỏ qua, do đó dẫn đến lỗi giao diện.

Lỗi giảm giá module Shops Nukeviet 4 khi dùng ngôn ngữ thứ hai

Lỗi giảm giá module Shops Nukeviet 4 khi dùng ngôn ngữ thứ hai

 07:06 29/08/2018

Khi cấu hình chức năng giảm giá trong shops, cụ thể đối với số lượng sản phẩm từ 1 đến a thì discount 5% (hoặc 10,000 VND chẳng hạn) sẽ xuất hiện ỗi hiển thị ra ngoài site, đối với ngôn ngữ mặc định đang dùng thì đúng, nhưng đối với ngôn ngữ thứ 2 thì giá sau khi giảm hiển thị sai, hoặc bị âm.